• 7/7 expert advies
  • 27 jaar in business
  • 7500+ reviews

Algemene
voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die afgesloten worden tussen de eigenaar/pachter van het viswater, zoals genoemd in de overeenkomst, en de huurder. Fisherman Holidays BVBA fungeert hierbij enkel als tussenpersoon.

1. Verblijfsperiode: De huurder heeft recht op het gebruik van de visstek, volgens het visreglement van het betreffende viswater, voor de periode zoals bepaald in de overeenkomst tussen de voornoemde partijen. Buiten de overeengekomen periode heeft de klant-huurder geen enkel recht op de visstek.

2. De boeking: De boeking wordt gerealiseerd via tussenkomst van Fisherman Holidays BVBA, maar de overeenkomst wordt gesloten tussen de verhuurder (= eigenaar of pachter van het viswater, zoals bedoeld in de overeenkomst tussen de partijen) en de huurder. Indien de huurder schade lijdt als gevolg van een gebrek aan de visstek of aanhorigheden kan de huurder uitsluitend een vordering tegen de eigenaar of pachter instellen, behoudens opzet of grove schuld van Fisherman Holidays BVBA, ongeacht de oorzaak, omvang en aard van de schade.

3. Voorschot: Bij boeking kunt u kiezen tussen on-line betalen of per overschrijving betalen. Bij het kiezen van on-line betalen zal u 50% aanbetalen tijdens het boekingsproces. Kiest u voor overschrijving, dan moet de aanbetaling van 50% van de totale prijs binnen 7 dagen betaald zijn. Het saldo betaalt u 8 weken voor vertrek. De restbetaling kan ook on-line betaald worden (hiervoor krijgt u een mail op de gepaste datum). Bij boeking minder dan 8 weken voor vertrek dient het volledige bedrag binnen de 7 dagen na boeking betaald te worden. Betalingen onder 300 € moeten volledig binnen 7 dagen na de boeking worden voldaan.

Bij niet tijdige betaling is Fisherman Holidays BVBA gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

4. Staat van het eigendom: Elk viswater wordt door ons persoonlijk geselecteerd en regelmatig gecontroleerd. Indien er toch zaken zouden afwijken van de beschrijving of als er schade zou zijn dient u dit onmiddellijk te melden ter plaatse aan de verantwoordelijke of de eigenaar/pachter. Het probleem wordt dan zo snel mogelijk opgelost. Klachten die niet tijdens het verblijf gemeld werden, worden achteraf niet meer aanvaard. U dient het betreffende eigendom bij vertrek in dezelfde staat achter te laten als u het gevonden heeft bij aankomst. Alle verlies door breuk of schade aan de visstek of het domein moet door de huurder vergoed worden. Bij niet naleven van deze voorwaarden heeft de eigenaar of pachter het recht om de waarborg in te houden.

5. Waarborg: U bent verplicht een waarborg te betalen. Het exacte bedrag en wijze van betalen staat in uw huurovereenkomst vermeld. De eigenaar of de verantwoordelijke ter plaatse heeft het recht u de toegang tot de visstek of het domein te ontzeggen indien aan deze voorwaarde niet voldaan werd. Bij eventuele schade veroorzaakt door de huurder mag het te vergoeden bedrag ingehouden worden van de waarborg.

6. Uur vertrek en aankomst: Het is belangrijk dat u de aankomst- en vertrekuren zoals vermeld in de overeenkomst stipt respecteert.

7. Aantal toegelaten personen: Het aantal personen dat gebruik maakt van de visstek mag niet hoger zijn dan vermeld in het contract.

8. Annulatievoorwaarden: De aanbetaling zal onder GEEN ENKELE VOORWAARDE TERUGBETAALD WORDEN. Bij annuleren minder dan 8 weken voor het vertrek bent u de totale verhuurprijs verschuldigd. Bij vroegtijdig vertrek of niet in gebruik nemen van de visstek heeft u geen enkel recht op terugbetaling.

9. Aansprakelijkheid: Fisherman Holidays BVBA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de door de huurder of derden geleden schade tengevolge van het verblijf op het domein.

10. Annulatie door Fisherman Holidays BVBA: Als Fisherman Holidays BVBA door overmacht gedwongen is het verblijf te annuleren, wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en tracht Fisherman Holidays BVBA u in de mate van het mogelijke een gelijkwaardig viswater aan te bieden. U kunt dit aanbod al dan niet aanvaarden. Indien u het aangeboden alternatief niet aanvaardt, wordt deze overeenkomst ontbonden en heeft de huurder geen recht op schadevergoeding noch terugbetaling van alle door de huurder betaalde bedragen.

11. Klachten. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk ter plaatse te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van uw verblijf, dan moet deze onverwijld worden gemeld bij Fisherman Holidays BVBA.

12. Geschillen. Op alle geschillen tussen Fisherman Holidays BVBA en de huurder is het Belgisch recht van toepassing. De rechtbank van Brugge is uitsluitend bevoegd.

Privacy

Deze website is eigendom van Fisherman Holidays bvba
Maatschappelijke zetel: Zandberg 15 , B 8310 Brugge
Telefoon: +32-50-363429
E-mail: info@fishermanholidays.com
Btw-nummer: BE 0873.401.262
RPR - Brugge

Fisherman Holidays verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commerciëel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.

Alle vermelde prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Indien u een foto opstuurt naar Fisherman Holidays, dan nemen wij aan dat we die op onze site mogen publiceren. U heeft te allen tijde het recht om deze foto door ons te laten verwijderen.

Ieder geschil mbt de site van Fisherman Holidays valt onder de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.